Algemene voorwaarden Big in Fabric

 

E-mail: info@big-in-fabric.com
Website: https://Big-in-fabric.com

 

1. Big in Fabric: Brabant Textiel, gevestigd te Mill onder KvK nr. 66613353.
2. Klant: degene met wie Big in Fabric een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Big in Fabric en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Big in Fabric.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of vanderden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Big in Fabric hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Big in Fabric hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Big in Fabric te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Big in Fabric niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 5 – Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Big in Fabric mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant hetovereengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Big in Fabric de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Big in Fabric behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Producten worden direct afgerekend.

 

Artikel 7 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Big in Fabric gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Big in Fabric.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Big in Fabric zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijnbetalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingenvan Big in Fabric op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Big in Fabric, dan is hij nog steedsverplicht de afgesproken prijs aan Big in Fabric te betalen.

 

Artikel 8 – Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Big in Fabric gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde